Invitatie

Cluster

INVITAȚIE

În contextul lansării apelului de proiecte pentru clustere de inovare, în cadrul Programului Operațional Competitivitate 2014-2020, Axa prioritară:  1. Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor, Prioritatea de investiții:   PI 1a: Consolidarea cercetării și inovării (C&I), a infrastructurii și a capacităților de dezvoltare a excelenței în domeniul C&I, precum și promovarea centrelor de competență, în special a celor de interes european, Obiectiv Specific: OS 1.1. Creșterea capacității științifice în domeniile de specializare inteligentă și sănătate, Acțiunea: 1.1.1 Mari infrastructuri de CD, Compania Municipală Energetica Servicii S.A își propune să înființeze un cluster în domeniul energiei inteligente.

 

Prin urmare, va adresam invitația de a deveni membri fondatori ai  Asociației Clusterului ENERGETICA. Sub aceasta denumire- Asociația Cluster ENERGETICA, organizația urmează să dobandească personalitate juridică.

 

Vă menționăm faptul că scopul dezvoltării și implementării conceptului de  Cluster ENERGETICA a apărut ca nevoie stringentă la nivelul Regiunii Sud Muntenia de a genera noi locuri de muncă, noi investiții private si noi atribute la nivelul guvernanței locale prin asocierea colaborativă între mediul economic, mediul academic și ce al guvernanței la care se alatură suporterii sociali ai calității viețuirii bazată pe eficiența resurselor și prezervarea condițiilor de mediu dar și reprezentanții presei.

Asociația Cluster ENERGETICA va activa pentru regenerarea și accelerarea dezvoltării economice  la nivelul Regiunii Sud-Muntenia și va fi deschisă membrilor fondatori invitați dar și părților interesate să contribuie activ la susținerea și aplicarea conceptelor smart city  și  smart energy la nivelul sectoarelor strategice și a celor conexe de dezvoltare.

 

Scopul Asociației va consta în dezvoltarea unei rețele funcționale Inovative bazată pe model MULTIPLU HELIX care să asigure stimularea colaborării între reprezentanții mediului economic, al celui de cercetare și învățămant cu implicarea directl a finanțatorilor și presei, ale cărei activități principale și conexe vor gravita în jurul provocărilor ridicate de sectorul energie-mediu.

Principalele direcții care se vor dezvolta prin grupurile tematice:

 1. SISTEME „SMART ENERGY”: producerea, distribuția și utilizarea energiei electrice și termice, generarea distribuția de energie;
 2. CLADIRI VERZI: cladiri sustenabile, active energetic, Nzeb, asigurarea fezabilității în reabilitare;
 3. Tehnologii eco pentru producerea si utilizarea hidrogenului;
 4. ECONOMIA CIRCULARĂ;

Activitatea  grupurilor de lucru din cadrul Clusterului va fi susținută de dezvoltarea competențelor prin activitati de tipul:

 • Inovarea socială;
 • Învățământul vocațional;
 • Advocacy – politicile publice;
 • Branding &Comunication;
 • Internaționalizare;

 

Obiective generale

 •  
 • Promovarea creşterii competitivității economice prin investiții tangibile sau intangibile, finanțate din resurse proprii sau din fonduri naționale sau comunitare;
 • Susținerea industriei locale şi a tehnologiilor avansate. Promovarea dezvoltării unei industrii locale puternice care sa asigure materiale si echipamente BAT cu rol de a produce energie electrica, termica, combustibili, H2, in conditii de eficienta energetica bazate pe  utilizarea surselor regenerabile si care sa nu afecteze mediul;
 • Stimularea activității de CDI prin dezvoltarea de noi soluții sau tehnologii performante care să contribuie la reducerea consumului de energie în clădiri;
 • Stimularea activitatii de implementare a rezultatelor obtinute prin realizarea proiectelor de cercetare-dezvoltare;
 • Stimularea implicării organismelor de cercetare și a instituțiilor din învățământul superior în activități de cercetare în domeniile de dezvoltare ;
 • Îmbunătățirea competențelor profesionale ale personalului angajat în cadrul membrilor asociației şi, în general, a personalului din sectorul energetic;
 • Reprezentarea intereselor membrilor Asociaţiei și dezvoltarea de relații economice, transfer de cunoştințe, bune practici şi schimb de experiențe la nivel național şi internațional.

Următoarele categorii de activități sunt eligibile pentru finanțare în cadrul acestui tip de proiect:

 1. Investiții în facilități CD comune ale clusterului
 • achiziționarea de teren;
 • construcție/modernizare/extindere/consolidare/ modificare/schimbare destinație clădiri destinate unor institute/centre/laboratoare de CD;
 • achiziționarea de active fixe corporale pentru CD: clădiri și/sau spații, instalații, utilaje, echipamente pentru cercetare-dezvoltare etc;
 • achiziționarea de active fixe necorporale pentru CD;

Un proiect care conține activități de investiții în facilități CD comune trebuie să cuprindă obligatoriu activități pentru achiziționarea de instalații, utilaje, echipamente pentru CD. Nu vor fi finanțate proiecte care prevăd numai activități de construcție/modernizare/extindere clădiri fără dotarea acestora cu aparatură, instrumente, echipamente CD.

 1. Activități de inovare în cluster (eligibile dacă și numai dacă organizația clusterului este asimilat unui IMM in sensul prevederilor conform prevederilor art.2 alin.2 din Legea nr.346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii. 
  • obținerea, validarea și protejarea brevetelor și a altor active necorporale care aparțin clusterului;
  • detașarea de personal cu înaltă calificare în organizația clusterului de la o organizație de cercetare sau de la o întreprindere mare;
  • achiziționarea de servicii de consultanță în domeniul inovării;
  • achiziționare de servicii de sprijinire a inovării
 1. Activități de exploatare a clusterului
 • animarea clusterului pentru a facilita colaborarea, schimbul de informații și furnizarea sau direcționarea serviciilor specializate și personalizate de sprijin pentru întreprinderi;
 • promovarea clusterului pentru a spori participarea unor noi întreprinderi sau organizații și pentru a beneficia de o mai mare vizibilitate, în conformitate cu regulile Schemei de ajutor de stat si Regulamentului 651/2014
 • gestionarea instalațiilor aparținând clusterului de inovare;
 • organizarea de programe de formare, de ateliere și de conferințe pentru a sprijini schimbul de cunoștințe și stabilirea de contacte, precum și cooperarea transnațională.
 1. Lucrări exceptate de la autorizare (dacă este cazul)

Un proiect care conține activități de investiții în facilități CD comune trebuie să cuprindă obligatoriu activități pentru achiziționarea de instalații, utilaje, echipamente pentru CD. Nu vor fi finanțate proiecte care prevăd numai activități de construcție/modernizare/extindere clădiri fără dotarea acestora cu aparatură, instrumente, echipamente CD.

 

Avand în vedere importanța și rolul societății /instituției dvs. precum și potențialul aport, vă invităm să deveniți membru fondator și cotizant al Clusterului ENERGETICA. Prin urmare, vă rugăm să depuneți pană la începutul lunii ianuarie, respectiv pană la data de 10 februarie dosarul de candidatură, ce va cuprinde următoarele:

 • Scrisoare de Intenție;
 • CUI;
 • Actele statutare ale Entitătii;
 • Hotărarea AGA din care sa reiasă acceptul de participare în Cluster;
 • Actul de numire al reprezentantului legal;
Close Menu